06 – Johan Jørgen Broch (1712-1792)

Maleri Biri Kirke Johan Jørgen Broch
Maleri Biri Kirke Johan Jørgen Broch

Johan Jørgen Broch, f. 24.august 1712 i Vefsen og døde død 29. desember 1792 i Biri.

Sønn av Ole Pedersen Broch (1669-1760) og Dorthe Resen, f. ca. 1678 og død ca.  1760, datter av sogneprest til Nærøy hr. Christopher Povelsen Resen og Øllegaard Stensdotter.

Giftet seg 1. gang 13 mai 1744 i Røken med Andrine Severine Ørtlein, døpt 4. november 1723 i Christiania og død 12 mars 1761 i Biri, datter av overretsprokurator Andreas Ørtlein og Anne Beate Løchstør. 

Giftet seg 2. gang 15 mars 1762 i Biri med Susanne Boldæus, døpt 21 desember 1735 i Christiania og død 24. september 1773 i Biri, datter av possementmaker Hans Jacob Boldæus og Annechen Muus.

De fikk følgende barn: Andreas Broch (1745-1818), Else Dorothea Broch (1749-1823), Christopher Resen Broch (1750-1788), Anna Beata Broch (1752-1822), Lorentz Broch (1791-1803), Ole Jacob Broch (1758-1806), Johan Jørgen Broch (1763-1790), Christian Fredrik. Broch (1765-1826), Povl Resen Broch (1770-1835), Henrik Broch (1772-1859), Margrethe Resen Broch (1773-1810).
I opplysningene fra maleriet i Biri kirke fremgår det at det var 22 barn.

I Legatboken Broch fremgår det i tillegg følgende om ham:

 • Student 1736.
 • Theol. attestas 1740.
 • Personell kapellan hos sogneprest i Biri Caspar Steenholt fra 1743.
 • Sogneprest 1755 til Biri til sin død 29. desember 1792.

I Biri-Snertingdal bygdebok 2 (s. 53, 58-59,84-85) står det følgende om Johan Jørgen Broch:

Kirkene i Biri og Snertingdal (side 53):

I den nåværende kirke henger en sortmalt tretavle med forgylt rammelist (med hulkil) og innskrift med hvite bokstaver: «Anno 1777 d. 27. Augusti / Blev denne Biri Hoved Kirke høytidelig indviet / af Høyærværdige Biskop Hr. Christen Schmidt / da / Følgende ved Forretningen vare overværende / Hr. Biskoppen og Bispinden / Hr. Provst Niels Dorph og Provstinden / Hr. Friderich Mandall Pator til Sørum med sine 2 Døtre / Jomfru Maren og Karen Mandall / Hr. Mathias Garmann Bergh Pastor til Toten med Kiæreste / Hr. Thode Pastor i Vang med Kiæreste / Hr.Finkenhagen Pastor til Slidre / Hr. P. C. Holbye, Pastor til Wardal med Kiæreste / Hr. Henrich Ancher, Pastor til Ringsaker / Hr. Christopher Leganger Pastor til Eidsvold / Hr. Johan Jørgen Broch Pastor til Biri med sine 2 / Sønner / Hr. Andreas Broch adjunctus og Successor til Biri / Hr. Christopher Reesen Broch Siden Pastor til Skibtvedt / Til Kirckens Prydelse og Minde for Eftertiden / er denne Tavle bekostet 1791». H. 0,73 m, br. 0,48 m.

(side 58-59):

Av pastor Johan Jørgen Broch, som var sogneprest da kirken ble bygd, fins et portrett malt med oljefarger på lerret (h. 0,89 m, br. 0,69 m) i en forgylt treramme med rifler og utskårne rosetter i hjørnene. Presten er fremstilt i ornat, med gråhvit parykk, halvt vendt mot venstre med en bok i gulldekorert, brunt bind og med blått snitt i venstre hånd; i bakgrunnen til venstre sees et grønt forheng som er trukket til side fra en bokhylle med store bøker i brune bind, i bakgrunnen til høyre en del av en gråmalt vegg eller en dør med innskrift med sorte bokstaver i et av feltene: «Hr. Johan Jørgen Broch / Fød p: Wefsens Præstegaard / Nordlandene d: 24. Aug.: 1712 / Capelan til Biri 1743 / Sogne P: til Biri 175 5 / avlede i Egteskab med sine / 2de Hustruer Andrena/ Severine Ørthlin, og / Susana Boldeus 22: Børn / Død d. 29. December 1792″.

Prester i Biri og Snertingdal (side 84-85):

13. Johan Jørgen Broch, født 1717, sokneprest i Biri 1755-92. Fra hans foreldre, kapellan i Vefsen Ole Broch og hustru Dorothea Resen, nedstammer en tallrik og begavet slekt.

Da presten Ole Broch ble utarmet ved en rettsprosess, kunne Johan Jørgen ikke få gå på høyere skole, men måtte «trekke i den røde kjole» – militær uniform. Men bra menn tok seg av ham og underviste ham gratis. Siden fikk han studere i Kjøbenhavn, hvor han tok embetseksamen.

Broch var først personell kapellan hos Steenholt i 13 år. I en søknad til kongen 17 5 5 om å bli ansatt som sokneprest, skildrer han hvor besværlig disse år hadde vært. Biri var et av de minste og besværligste kall i Akershus stift. Mange ganger måtte han gå på ski de 2-3 mil til annekset på grunn av djup snø, for å forrette gudstjeneste eller soknebud. Steenholt var gammel og svak av helse, så Broch måtte omtrent alene forestå embetet. Likevel hadde han bare 50 riksdaler i lønn og satt derfor med hustru og 6 små barn i de usleste og fattigste omstendigheter.
«Denne mann, som i sine yngre år så meget måtte kjempe med sykdom og fattigdom, ble ved Guds vise råd hjulpet; men aldri g]emte han å kysse den hånd som hadde ledet ham, skjønt gjennom gjenvordigheter og møye. Han var en såre aktverdig mann som ivrig arbejdet i Guds kirke», heter det om ham. Denne skildring viser at han tilhørte pietismen, som hadde sin glansperiode da Borch fikk sin utdannelse.

Biskop Schmidt sier om ham i 1775: «En rettsindig lærer som forestår både Guds og sitt eget hus. Sønnen – Andreas – tegner til å trede i sin fars spor».

Johan Jørgen Broch Biri 1712
Johan Jørgen Broch Biri 1712

Et maleri av Broch henger i Biri kirke. – Han var gift to ganger: 1. gang med Andrine Severine Ørthlin, 2. gang med Susanne Boldæus. Med disse to hadde han 22 barn, for teller innskriften på maleriet.

Litt kuriosa

 • Broch Johan Jørgen og Andrine Severina Ørtlein viet 1744 Røyken
  Broch Johan Jørgen og Andrine Severina Ørtlein viet 1744 Røyken

  Han var sogneprest ved innvielsen av Biri Kirke i 1777.

 • Bildet av ham er et oljemaleri fra Riksarkivets portrettarkiv. Under biografiske opplysninger står det at hans fødested er Nederland, noe som må være en feil.
 • Vigselattesten fra det første ekteskapet 13. mai 1744 finner du kopi av her på digitalarkivet, og her fremgår det under Merknader: «D: Kopuleret 13 May. (1744-05-13). K: Copulerede ieg paa gaarden Sundbye efter Kongl: aller naadigste tilladelse Velærverdige Hr: Johan Jørgen
 • Fra Legatboken Broch: «Ludvig Frederik Broch (A), Hans Henrik Broch (B), og Johan Jørgen Broch (C), skal omhandles i det følgende – med hele sin agnatiske og kognatiske descendens, da denne er adgangsberettiget til professor O. J. Brochs familielegat.»
Kirkebok Vefsn Broch Johan Jørgen dåp 1712 Vefsn
Kirkebok Vefsn Broch Johan Jørgen dåp 1712 Vefsn
Kirkebok Biri: Broch Johan Jørgen død 1792
Kirkebok Biri: Broch Johan Jørgen død 1792
Presteregister Biri (s50)
Presteregister Biri (s51)
Presteregister Biri (s51)
Presteregister Biri (s51)
 
Johan Jørgen Broch og Susanne Boldeus viet 1762 Biri
Johan Jørgen Broch og Susanne Boldeus viet 1762 Biri
Johan Jørgen Broch og Susanne Boldeus viet 1762 Biri (orginal)
Johan Jørgen Broch og Susanne Boldeus viet 1762 Biri (orginal)
 
Kilder
 • Siden er første gang publisert 14. februar 2018, men blir oppdatert fortløpende etterhvert som det dukker opp nye opplysninger. Informasjon om nye opplysninger legges i et kort blogginnlegg på hovedbloggen, men presiseres ikke på denne siden.