05 – Ole Pedersen Broch (1669-1731)

Han var født 1669 i Trondhjem, og døde 1731.

Gift ca. 1697 i Nærøy med Dorthe Resen, f. ca. 1678 og død ca.  1760, datter av sogneprest til Nærøy hr. Christopher Povelsen Resen og Øllegaard Stensdotter.

De hadde minst tretten barn, av hvilke de tre sønner Ludvig Frederik Broch (1704-1773), Hans Henrik Broch (1710-1780), Johan Jørgen Broch (1712-1792), Ole Broch,  Hans Christopher Broch (1702-1753), Christiane Sophie Broch (1716-1757), Olava Dorothea Broch (1720-1780), i tillegg døde 5 barn som små.

Restene av gamle Nærøy kirke
Restene av gamle Nærøy kirke

I Legatboken Broch fremgår det i tillegg følgende om ham:

  • Han ble student 1690.
  • Per. kapellan i Nærøy 1695.
  • Residerende kapellan til Vefsen 1703; fra dette siste embede ble han avsatt i 1730.
Den stride presten – Ole Broch

Om presten Ole Broch finnes det relativt mye skriftlig. Årsaken er at han var i strid med sognepresten på Alstadhaug Anders Dass, noe som resulterte i flere rettsaker og mye skriverier til København, bla til kongen. Striden endte med en dom i høyesterett som han tapte. Han døde i København noen måneder etter dette. Han hadde oppholdt seg i København siden 1926 og hans kone oppholdt seg også her i deler av tiden. Om denne striden er det skrevet en bok i 1902, som du finner på Nasjonalbiblioteket; «Presten Ole Broch og hans Strid med. Mag. Anders Dass og Almuen : et Stykke Vefsenhistorie.» Vefsn bygdebok bind 1, har fra side 183-192 en lengre artikkel om «Den stride presten – Ole Broch«. Noen sitater fra boken er verdt å ta med:

«Han tred mykje klårare fram enn føremennene, noko takka vera hans eigne innføringar i kyrkjeboka og noko avdi rettsbøkene har ein heil del å fortelja om mannen og dei mange sakene hans. Han kom nemleg opp i mykje strid og ugreie i prestetenesta i Vefsn (1705-1730), den tiltaksame, men steile og lite avslagsvillige Ole Broch. Han kom faktisk slik på kant med sine overordna, først og fremst då soknepresten på Alstahaug, mag. Anders Dass, at dei til slutt fekk han avsett frå kapellansembetet.»

«Mektige folk fekk Broch og imot seg då han tok fatt på drukkenskapen i bygda og freista å få brennevinssalet i Halsøya avgrensa. Det var kremrnarane og forst og fremst Hans Pedersen Ars, Kulstadsjøen, han då gjekk for nær.»

«Bygdefolket hadde i røynda ikkje noko å klaga Broch for. Tverimot, då det bar laus for alvor med striden mellom Dass og Broch, samla bygdefolket seg mannjamnt om ei fråsegn, dat. 13/ 11 1720, til bate for Broch. Heile 335 skreiv under på den. Der heitte det at dei ikkje hadde noko klagemål på Broch verken for liv eller lære. Han hadde vore ein god prest som «idelig og stadigen» hadde åtvara mot drukkenskap og andre grove laster.»

«Og med det hadde Ole Broch korne til vegs ende. Ærelaus og utfattig går han ut or striden med motstandaren sin Anders Dass. Så har han berre å legga seg ned til den siste kvila. -Som nemnt var det nok reint materielle ting Broch og Anders Dass frå først av vart usamde om. Aller først var det visst ei vøling av prestegarden på Dolstad som Broch meinte han skulle ha vederlag for, men som Dass ikkje ville gjera opp for. Så kom etter kvart nye ting til, smått det meste kanskje, men i sin samanheng viktige og opplysande nok. Dass var ein gnikar, og han sleit seg innpå Broch kvar han kunne gjera det. Og Broch var ikkje den mannen som ville tola nokon urett, ikkje i økonomiske saker og ikkje i noko anna heller. Så enda det med ein krig på livet mellom han og Dass.»

Litt kuriosa
  • Drevjavisa var en nidvise som ble sunget i Dolstadkirka første juledag 1722. Presten Ole Broch kunne, som rimelig var, ikke lata et slikt helligbrøde skje uten påtale. Han meldte saka til retten. Drevja.com har en artikkel om dette.
  • Residerende kapellan Ole Broch er også nevnt i en artikkel fra Vefsn Museumslag om 1991 Sameskolen i Midt-Norge – av Leif Elsvatn. Denne finnes ikke på nett.
  • Fra Legatboken Broch: «Ludvig Frederik Broch (A), Hans Henrik Broch (B), og Johan Jørgen Broch (C), skal omhandles i det følgende – med hele sin agnatiske og kognatiske descendens, da denne er adgangsberettiget til professor O. J. Brochs familielegat.»
Kilder
  • Se også Hobbitsiden om slekten Broch og Hobbitebloggens side om Broch der det er flere innlegg om slekten. Her vil du også se hvor han er i vår del av slekten Broch.
  • Siden er første gang publisert 16. februar 2018, men blir oppdatert fortløpende etterhvert som det dukker opp nye opplysninger. Informasjon om nye opplysninger legges i et kort blogginnlegg på hovedbloggen, men presiseres ikke på denne siden.