Loading

Arbeidslinker

 

Nye kommunelov

Lovespeil

  • Ny Kommunelov

  • Gammel kommunelov

  • KRD kommunejus

  • Veileder ny kommunelov - lovspeil

  • Kommuneloven - Tilhørende tolkningsuttalelser

 

  • Fylkesmannen i Rogaland - temaside kommuneloven

  • FM-Rogaland - Kurs Valg til folkevalgte organer

  • NOU 2016: 4 - Ny kommunelov

  • Høring - NOU 2016:4 Ny kommunelov

  • Prop. 46 L (2017–2018)

  • Regjeringen - En ny og moderne kommunelov

  • H-4/19 - Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir

Artikler, foredrag mm

 • Jan Fridthjof Bernt: Nytt og gammelt i det kommunale folkestyre etter vedtakelsen av den nye Kommuneloven 2018 (2019-01 - Protokollen.no)

 • Juridika - Dette er nytt i ny kommunelov

  • KS - Kommuneloven

 

 

Til toppen.